بانک اطلاعات مشاغل کرج
سالن همایش کرج
1 : مهدوي
سالن همایش
سالن همايش
ميدان شهدا - ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
2 : كتابخانه مركزي
سالن همایش
سالن همايش
ساير مناطق - ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
3 : شهداي البرز
سالن همایش
سالن همايش
عظیمیه - خيابان چالوس ، بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
4 : شهيد رجايي
سالن همایش
سالن همايش
جهانشهر - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
5 : شهداي دولت
سالن همایش
سالن همايش
جهانشهر - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
6 : فرديس
سالن همایش
سالن همايش
فردیس - جاده ملارد روبروي نيروگاه منتظر قائم شهرداري منطقه 3
7 : عدل
سالن همایش
سالن همايش
ساير مناطق - ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
8 : شهيد مطهري
سالن همایش
سالن همايش
ساير مناطق - ميدان آزادگان بلوار امام رضا (ع) بلوار تربيت مربي بعد از سه راه حسن آباد مركز تربيت مربي
9 : دانشكده ادبيات شماره 1
سالن همایش
سالن همايش
ساير مناطق - خيابان شهيد بهشتي انتهاي حصارك دانشگاه تربيت معلم
10 : شماره 2 طبقه سوم
سالن همایش
سالن همايش
ساير مناطق - خيابان شهيد بهشتي انتهاي حصارك دانشگاه تربيت معلم