بانک اطلاعات مشاغل کرج
سالن همایش کرج
1 : مهدوي
سالن همایش
سالن همايش
حسین آباد - ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
32224022 - 32224023 - 32224026
2 : كتابخانه مركزي
سالن همایش
سالن همايش
ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
32224022 - 32224023 - 32224027
3 : شهداي البرز
سالن همایش
سالن همايش
خیابان چالوس - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
4 : شهيد رجايي
سالن همایش
سالن همايش
جهانشهر - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
5 : شهداي دولت
سالن همایش
سالن همايش
جهانشهر - بلوار ماهان روبروي باشگاه ميلاد استانداري البرز
6 : فرديس
سالن همایش
سالن همايش
فردیس - جاده ملارد روبروي نيروگاه منتظر قائم شهرداري منطقه 3
7 : عدل
سالن همایش
سالن همايش
ميدان شاه عباسي بعد از امام حسن به سمت چهارراه مصباح دانشكده و منابع طبيعي
32224022 - 32224023 - 32224025
8 : شهيد مطهري
سالن همایش
سالن همايش
ميدان آزادگان بلوار امام رضا (ع) بلوار تربيت مربي بعد از سه راه حسن آباد مركز تربيت مربي
9 : دانشكده ادبيات شماره 1
سالن همایش
سالن همايش
خيابان شهيد بهشتي انتهاي حصارك دانشگاه تربيت معلم
10 : شماره 2 طبقه سوم
سالن همایش
سالن همايش
خيابان شهيد بهشتي انتهاي حصارك دانشگاه تربيت معلم