نقره ای

اولویت نمایش 4
تعداد تصویر 10
تعداد آدرس 1
تعداد محصول 10
تعداد تگ 5
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 100000
تعرفه 12 ماهه 150000

طلایی

اولویت نمایش 3
تعداد تصویر 20
تعداد آدرس 2
تعداد محصول 20
تعداد تگ 15
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 200000
تعرفه 12 ماهه 350000

الماس

اولویت نمایش 2
تعداد تصویر 50
تعداد آدرس 5
تعداد محصول 50
تعداد تگ 30
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 400000
تعرفه 12 ماهه 700000

برلیان

اولویت نمایش 1
تعداد تصویر 60
تعداد آدرس 5
تعداد محصول 100
تعداد تگ 50
امکان افزودن تصویر
امکان افزودن آدرس
امکان افزودن محصول
امکان افزودن سوشیال
امکان پاسخ کامنت
تعرفه 6 ماهه 600000
تعرفه 12 ماهه 1000000
`